عنوان خبرتمديد گواهینامه فنی لوله‌های سوپرپایپ براي نوزدهمين سال متوالي
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط
شنبه 14 آبان 1401 - 08:14:06

گواهینامه فنی لوله‌های سوپرپایپ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تمدید شد.
گواهینامه مذکور برای نوزدهمین مرتبه، به صورت مستمر و بدون وقفه با توجه به انطباق با همه الزامات مربوط به عملکرد این محصول با ضوابط مورد تائید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تمدید شده است.
 
لازم به ذکر است از سال 1401 کلیه گواهینامه‌های فنی و همچنین نتایج آزمون‌های مربوطه، به صورت الکترونیکی در سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به آدرس https://www.bhrc.ac.ir قابل رؤیت و ردیابی است و نسخه کاغذی وجود ندارد.

gloole1401_02.jpgاین خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.251 )