کتابخانه فمیلی محصولات سوپرپایپکتابخانه فمیلی محصولات سوپرپایپ برای نرم افزار REVIT جهت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
شــرکت ســوپرپایپ بــا تهیــه کتابخانــه BIM محصــولات خــود بــرای مهندســان و طراحــان تاسیســات ، فرصتهــای جدیــدی بــرای بهبــود بهــره وری ســاختمان از طریــق مدیریــت اطلاعات و منابــع ایجــاد کــرده اســت.
قابلیـت پیـدا کـردن، انتخـاب و اسـتفاده سـریع از ایـن محصـولات در مدلسـازی REVIT ،امـکان طراحـی دقیـق، اجـرای بـدون خطـا، بهبـود کارایـی و بهـره وری و کاهـش هزینه هـای نهایـی سـاختمان را فراهـم مـی آورد و همزمـان مـدل سـه بعـدی سـاختمان را قبـل از اجـرا بـه همـراه برآوردهـای دقیـق مصالـح در اختیـار کارفرمـا قـرار میدهـد.
کاتالـوگ محصـولات سـوپرپایپ جهـت مدلسـازی اطلاعات سـاختمان (BIM) شـامل مـدل سـه بعـدی از لولـه و اتصـالات سـوپرپایپ، لولــه و اتصــالات ســوپردرین، بســت و ســاپورت ســوپر فیکــس و سیســتم گرمایــش کفــی در نرم افــزار REVIT 2018 اســت کــه از طریــق فــرم زیــر بــه آن دسترســی مییابیــد.


   
كليه حقوق براي سوپرپايپ اينترناشنال محفوظ است SuperPipe International © 1390